Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok HFmarket


 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.Z. Občiansky
  zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa a o
  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení neskorších
  predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a vzťahuje sa na
  tovar, ktorý je dodávaný kupujúcemu od predávajúceho na základe uzatvorenej zmluvy, u
  ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (zo
  záruky).
 2. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
  v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia
  kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
 3. V prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (ak pri objednávke tovaru
  uviedol svoje IČO, má za to, že nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná
  výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods.
  2 Obchodného zákonníka a zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi výhradne
  príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak tu nie je uvedené výslovne inak.
 4. Zákazníkovi odporúčame skontrolovať tovar vizuálne ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar
  neprevziať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne
  spôsobené prepravou alebo ak je tovar zjavne neúplný. V takomto prípade je vždy povinný
  spísať s príslušným vodičom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické
  poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a
  výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom
  na reklamačné podmienky prepravcu.
 5. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom
  poriadku pre zákazníkov HF systems. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru
  uplatniť v spoločnosti HF systems , alebo v niektorom z autorizovaných servisov.
 6. Spoločnosť HF systems nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením
  výrobku, prevádzkovaním výrobku v nezodpovedajúcich alebo nevhodných podmienkach
  (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do
  výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené
  živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím, neodborným zaobchádzaním
  s tovarom, zanedbaním starostlivosti o tovar, neodbornou montážou, nesprávnou manipuláciou
  (v rozpore s návodom na použitie), nesprávnym ošetrovaním tovaru, neodbornou inštaláciou.
 7. Spoločnosť HFsystem, s. r. o (ďalej len „HFsystem, s. r. o.“ alebo „predávajúci“) týmto
  reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
  spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj
  „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za
  vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o
  vykonávaní záručných opráv.
 8. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
  zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane
  spotrebiteľa , zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o
  zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi
  predpismi Slovenskej republiky.
 9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1
  Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§
  619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho
  zákonníka). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24
  mesiacov, HF systems však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§
  619 ods. 1 Občianskeho zákonníka)
 10. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení
  (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade,
  že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. Pri použitých veciach (napr. predvádzací
  model) HF system nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto
  prípade je záručná doba 12 mesiacov (§ 619 ods. 1 a § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 11. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar
  uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa
  jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3
  týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť
  (§ 621 Občianskeho zákonníka).
 12. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili
  v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).V prípade doručenia poškodeného
  tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok
  kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na odstúpenie od zmluvy (ak
  sú splnené na to podmienky) a vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej
  vade tovaru alebo jeho obalu spísať s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom
  bude popísaná vada, inak predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení
  tovaru uznať.
 13. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Reklamácia sa
  uplatňuje u predávajúceho. Ak však kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie
  poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný
  subjekt ako predávajúci, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho
  bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
 14. Ak je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu, koná
  kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a
  vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
  Predávajúci odporúča tovar poistiť proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Pri preukázaní
  tovaru na reklamáciu je potrebné:
  • predložiť doklad o kúpe
  • originál záručný list (ak je povinný)
 15. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený
  protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez uvedeného protokolu nemôže byť
  návšteva servisného technika braná do úvahy.
 16. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 17. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky
  nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj
  popis vady.


POSTUP REKLAMÁCIE


 1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
 2. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v HF systems je zákazník povinnný:
  • predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti
   preukázať, že tovar bol kúpený v s poločnosti HF systems alebo na inernetovom
   obchode www.hfmarket.sk
  • zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené
   v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené
   plomby atď.),
  • predložiť originál záručného listu v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce
   zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom,
  • odovzdať HF systems tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k
   predanému tovaru.
 3. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky
  predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje. Rozhodujúcim dátumom
  na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia tovaru na adresu spoločnosti. Predávajúci v deň
  prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom označí
  kupujúceho, tovar, vady tovaru.
 4. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku
  reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v
  zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle
  predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí
  reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis
  tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na
  odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z týchto
  spôsobov:
  • odovzdaním opraveného tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru•
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne
  odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (podľa § 622 ods.
  1 Občianskeho zákonníka)
 7. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to
  kupujúcemu nespôsobí ťažkosti podľa § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
  ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
  isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže
  pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (§
  623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci
  právo na primeranú zľavy z ceny veci.
 10. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci má právo na
  výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 11. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na
  kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už
  túto voľbu sám jednostranne meniť.
 12. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a
  dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím
  na povahu reklamácie môže ponúknuť kupujúcemu, že k nemu príde osobne servisný technik
  a opravu tovaru urobí na mieste inštalácie tovaru u kupujúceho alebo doporučí tovar dopraviť
  do servisného strediska.