Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú
v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej
na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku“)


HF systems s.r.o.
IČ: 53186290
DIČ: SK2121293680
so sídlom: Podhorská 2332/22, 914 41 Nemšová.
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddie Sro,
vložka č. 40371/R


Kontaktné údaje: HF systems s.r.o., Podhorská 2332/22, 914 41 Nemšová.
E-mail: info@hfmarket.sk
Telefón: +421 903 46 88 12
Web: www.hfmarket.sk


(ďalej len „predávajúci“)


2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi
predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len
kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke
dostupnej www.hfmarket.sk (ďalej len „internetový obchod").
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto
obchodných podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.


II.

Informácie o tovare a cenách

1. Predávajúci je platcom DPH.
2. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných
vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu.
Ceny tovarov sú uvedené jednak bez DPH, ako aj s DPH. Ceny tovaru zostávajú v
platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
3. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú
informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu
ohľadom tohto tovaru.
4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením
a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru
uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci
územia Slovenskej republiky.
5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa
nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v
  súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady
  na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej
  sadzby.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v
  internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby
  a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje,
  ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na
  tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim
  považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých
  povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa
  oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o
  obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto
  potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou
  potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je
  uzatvorená až po spracovaní objednávky predávajúcim. Oznámenie o spracovaní
  objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Po obdržaní objednávky
  zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o spracovaní objednávky na emailovú
  adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal do objednávkového formulára. Toto
  potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne
  obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením
  objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.
 6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci
  splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená
  ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade
  uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho
  emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
  objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky
  predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo
  email predávajúceho uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení
  ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je
  predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v
  prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky
  podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez
  zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku.
  Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v
  takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu
  predávajúceho.


  IV.

  Zákaznícky účet


  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci
   pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže
   kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez
   registrácie.
  2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný
   uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je
   kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v
   zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
   Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na
   prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné
   zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
   užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti
   z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
   najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia
   predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích
   osôb.  V.

  Platobné podmienky a dodanie tovaru


  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy
   môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
   • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho IBAN:
   SK27 8330 0000 0020 0184 9232, vedený vo FIO Banke.
   • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
  2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady
   spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené
   výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade
   bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený
   okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
  5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.
   Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
  6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu
   účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v
   prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
  7. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z
   ponúkaných možností v objednávke :
   • kuriérskou službou
   • osobným odberom
  8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
  9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú
   uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V
   prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky
   kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto
   spôsobom dopravy.
  10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
   kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade,
   že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným
   spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady
   spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom
   doručenia.
  11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
   obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.
   V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky
   nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
  12. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.
   Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to
   vyžaduje povaha tovaru.
  13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar,
   vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za
   náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom
   prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v
   rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
  14. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je závislá od dostupnosti tovaru, vo
   väčšine prípadov 7 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia
   predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo
   svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až
   na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar
   zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená
   predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s odsekom VI.
   v bode 3. týchto Obchodných podmienok.


   VI.

   Odstúpenie od zmluvy


  1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
   spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  2. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania
   tovaru bez udania dôvodu.
  3. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom.
   Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci
   kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.
   V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle
   peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí
   iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
  4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je
   možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade K
   kupujúcemu bezodkladne vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne
   náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo
   zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne
   uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť), kupujúci neuviedol
   v objednávke pravdivé údaje, alebo neposkytol Predávajúcemu súčinnosť potrebnú
   súčinnosť za účelom splnenia zmluvy, ktorá mu vyplýva v súlade s uzatvorenou
   kúpnou zmluvou.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je možné z objektívnych
   t príčin, ktoré sám nezavinil, ako aj v prípade nesplnenia zmluvných povinností zo
   strany kupujúceho. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť HFsystems bude
   bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe, ktorým
   môže byť napríklad náhradné plenie v podobe iného, obdobného tovaru (ak tovar nie
   je možné dodať z dôvodu, že sa prestal vyrábať). V prípade, že zákazník už kúpnu
   cenu za tovar alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti HFsystems a
   zákazníka o poskytnutí iného tovaru v obdobnej kvalite a cene ani o inom náhradnom
   plnení, spoločnosť HFsystems sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet
   alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok spolu s inými plneniami
   v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonom č. 102/2014
   Z.z. a to spôsobom, na akom sa Zmluvné strany dohodnú.
  6. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar
   spoločnosti HFsystems jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú
   vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou HFsystems a to
   najneskôr do 21 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar
   nesmie byť poškodený, nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný
   spoločnosti HFsystems s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom,
   dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty
   na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé
   pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil
   vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých
   dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho
   odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak).
   Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
   zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie
   vlastnosti a funkčnosti tovaru, a ak k takému zníženiu hodnoty došlo, spoločnosť
   HFsystems má nárok vymáhať od zákazníka náklady súvisiace s uvedením tovaru
   do pôvodného stavu, prípadne má právo vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú
   o hodnotu poškodenia alebo opotrebenia tovaru, o čom Kupujúceho upovedomí.
   Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený
   osobne v predajnom mieste predajcu.
  7. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v
   rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia
   týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec
   zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
  8. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním
   určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru,
   alebo ak sa:
   • tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke sa dodávajú oddelene,    
   okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom
   prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia
   prvého dodaného tovaru.
  9. Tovar na vrátenie musí byť:,
   • nepoškodený,
   • kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, obalu),
   • vrátane priloženého dokladu o kúpe.
  10. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto VOP, je povinný:
   • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky,
   uviesť číslo objednávky,(variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre
   vrátenie peňazí,
   • zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča
   poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy
   nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a
   samotného tovaru
   • uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie)
  11. Po splnení podmienok v odseku VI podľa bodov 9 a 10 týchto VOP a po obdržaní
   vráteného tovaru, prípadne po preukázaní odoslania tovaru na adresu predávajúceho
   je predávajúci povinný:
   • prevziať tovar naspäť,
   • vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
   o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
   zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie
   a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
   • V prípade nesplnenia niektorej z podmienok v odseku VI podľa bodov 9 a
   10 týchto VOP nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej
   objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
  12. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto všeobecných
   obchodných podmienok.
  13. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
   • Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14
   dní.
   • Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení
   od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
   • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď
   spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme
   tovar, ktorý bol dodaný. Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej
   objednávke dodávajú oddelene, lehota uplynie, keď spotrebiteľ, alebo ním
   určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný
   ako posledný. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo
   kusov, lehota uplynie, keď spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba
   s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.
   • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy informujte predajcu o svojom
   rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným
   na poštu, alebo emailom) na adrese HF systems s. r. o., Podhorská 2332/22,
   914 41 Nemšová , e-mail: info@hfmarket.sk. Na tento účel môže spotrebiteľ
   použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou č. 1
   týchto všeobecných obchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od
   zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na
   odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  14. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
   • Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré
   uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpna cena vrátane
   nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na
   dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší
   bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predajca. Platby budú spotrebiteľovi
   vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr od 14 dní odo dňa, keď bude predajcovi doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich
   úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej
   platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez
   účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
   • Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení
   vráteného tovaru späť na adresu predajcu, alebo po predložení dokladu
   preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
   • Spotrebiteľ po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle dodaný tovar
   späť predajcovi, alebo ho doručí na adresu HF systems s. r. o., Podhorská
   2332/22, 914 41 Nemšová, alebo inak odovzdá predajcovi, najneskôr do 14
   dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje
   za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14 dňovej
   lehoty.
   • Náklady spojené s vrátením tovaru predajcovi znáša spotrebiteľ.
   VII.

   Záruky a Reklamácie


  1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Z.Z. Občiansky
   zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. O ochrane spotrebiteľa
   a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ZB. o priestupkoch v znení
   neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
   a vzťahuje sa na tovar, ktorý je dodávaný kupujúcemu od predávajúceho na základe
   uzatvorenej zmluvy, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo
   zodpovednosti za vady (zo záruky).
  2. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky
   zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo
   dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru.
  3. V prípade ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (ak pri
   objednávke tovaru uviedol svoje IČO, má za to, že nakupuje ako podnikateľ), záruka
   za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami
   výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka a zodpovednosť
   predávajúceho za vady sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného
   zákonníka, ak tu nie je uvedené výslovne inak.
  4. Zákazníkovi odporúčame skontrolovať tovar vizuálne ihneď pri a po prevzatí. Má
   nárok tovar neprevziať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické
   poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar zjavne neúplný. V takomto
   prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode, alebo zásielku
   odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné
   nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie
   tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky
   prepravcu.
  5. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v
   reklamačnom poriadku pre zákazníkov HF systems. Zákazník si môže právo na
   opravu vadného tovaru uplatniť v spoločnosti HF systems , alebo v niektorom z
   autorizovaných servisov.
  6. Spoločnosť HF systems nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým
   poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nezodpovedajúcich
   alebo nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v
   silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou
   (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo
   nesprávnym napájacím napätím, neodborným zaobchádzaním s tovarom, zanedbaním
   starostlivosti o tovar, neodbornou montážou, nesprávnou manipuláciou (v rozpore
   s návodom na použitie), nesprávnym ošetrovaním tovaru, neodbornou inštaláciou.
  7. Spoločnosť HFsystem, s. r. o (ďalej len „HFsystem, s. r. o.“ alebo „predávajúci“)
   týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o
   ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
   neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje
   spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe
   uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o
   tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
  8. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
   zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o
   ochrane spotrebiteľa , zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení
   spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými
   všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§
   619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru
   v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov
   (§ 620 Občianskeho zákonníka).Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu
   vady je záručná doba 24 mesiacov, HF systems však nezodpovedá za vadu, pre
   ktorú bola dojednaná nižšia cena (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka)
  10. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o
   zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie
   postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. Pri
   použitých veciach (napr. predvádzací model) HF system nezodpovedá za vady
   vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12
   mesiacov (§ 619 ods. 1 a § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
  11. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený
   tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť
   až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky
   najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie
   služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).
  12. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa
   neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).V prípade
   doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. V takom prípade
   zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho
   alebo na odstúpenie od zmluvy (ak sú splnené na to podmienky) a vrátenie kúpnej
   ceny. Kupujúci je však vždy povinný o takej vade tovaru alebo jeho obalu spísať
   s príslušným prepravcom na mieste protokol, v ktorom bude popísaná vada, inak
   predávajúci nemôže vadu spočívajúcu v mechanickom poškodení tovaru uznať.
  13. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Reklamácia sa
   uplatňuje u predávajúceho. Ak však kupujúci využije svoje právo a vyžaduje
   odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv
   tovaru určený iný subjekt ako predávajúci, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v
   mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu
   uvedeného v záručnom liste.
  14. Ak je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu,
   koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne
   ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku
   príslušnými symbolmi. Predávajúci odporúča tovar poistiť proti škodám spôsobeným
   prepravou tovaru. Pri preukázaní tovaru na reklamáciu je potrebné:
   • predložiť doklad o kúpe
   • originál záručný list (ak je povinný)
  15. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol
   vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez uvedeného
   protokolu nemôže byť návšteva servisného technika braná do úvahy.
  16. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené
   používaním.
  17. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky
   nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom
   zaslať aj popis vady.


   VIII.

   POSTUP REKLAMÁCIE


  1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
  2. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v HF systems je zákazník povinnný:
   • predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim
   pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v s poločnosti HF systems alebo
   na inernetovom obchode www.hfmarket.sk
   • zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú
   reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený
   živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
   • predložiť originál záručného listu v prípade, že si zákazník uplatňuje právo
   vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom,
   • odovzdať HF systems tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo
   k predanému tovaru.
  3. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu
   prevádzky predávajúceho, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje.
   Rozhodujúcim dátumom na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia tovaru na
   10adresu spoločnosti. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad
   o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom označí kupujúceho, tovar, vady tovaru.
  4. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od
   začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie
   kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného
   protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá
   osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia
   osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je
   oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie
   znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.
  5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z
   týchto spôsobov:
   • odovzdaním opraveného tovaru
   • výmenou tovaru
   • vrátením kúpnej ceny tovaru
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
   • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
  6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
   riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť
   (podľa § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka)
  7. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to
   kupujúcemu nespôsobí ťažkosti podľa § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka
  8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
   užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od
   zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné
   vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre
   väčší počet vád vec riadne užívať. (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
  9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má
   kupujúci právo na primeranú zľavy z ceny veci.
  10. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci má právo
   na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
  11. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy,
   záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z
   týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
  12. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení
   reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
   Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie môže ponúknuť kupujúcemu, že k
   nemu príde osobne servisný technik a opravu tovaru urobí na mieste inštalácie tovaru
   u kupujúceho alebo doporučí tovar dopraviť do servisného strediska.


   IX.

   Doručovanie


   1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
    prostredníctvom elektronickej pošty.
   2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
    info@hfmarket.sk , uvedenú tiež v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci
    doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho
    zákazníckom účte alebo v objednávke.

    X.

    Osobné údaje


    1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme inýmspôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
    2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

    X.

    Mimosúdne riešenie sporov


    1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná
     Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99
     Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov
     on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je
     možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
    2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení
     spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice
     2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
    3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
     Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský
     úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného
     dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane
     spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

     XI.

     Záverečné ustanovenie


     1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom
      Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný
      prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
      Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných
      právnych predpisov.
     2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v
      zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na
      diaľku.
     3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,
      vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a
      ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať
      alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
     4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích
      osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho
      určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
      ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu
      činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať
      či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový
      obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým
      spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
     5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v
      elektronickej podobe a nie je prístupná.
     6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto
      ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti
      predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
     7. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Trenčín Kvetná
      7, 911 42 Trenčín a Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská
      32, 827 99 Bratislava.10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne
      zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v
      Slovenskej republike.
     8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


      Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 01.09.2020


     Príloha č. 1


     VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

     PREDÁVAJÚCI:
     HF Systems s.r.o.
     IČ: 53186290
     DIČ: SK2121293680
     So sídlom: Podhorská 2332/22, 914 41 Nemšová. Zapísanou v obchodnom registri Okresného
     súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 40371
     Kontaktné údaje:
     email : info@hfmarket.sk
     telefón :+421 903 46 88 12
     www.hfmarket.sk


     KUPUJÚCI:

     Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................
     Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ................................................................................
     emailová adresa spotrebiteľa ........................................................................................
     Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy,
     predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :
     .......................................................................................................................................
     Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ....................................................................
     Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar,
     pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
     Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* .....................................................
     V............................................ dňa ......................................................
     * Nehodiace sa prečiarknite.